การเข้าถึง server mysql จากระยะไกล

โดยปกติแล้วเมื่อเราติดตั้ง server เสร็จแล้วมักจะประกอบไปด้วย web server apache ฐานข้อมูลดาต้าเบส myelt การเข้าถึง mysql ไม่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกเราต้องทำการแก้ไขเพื่อให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกได้โดยทำดังนี้
เข้าไปที่ /etc/mysql/mysql.conf.d#
แก้ไข file mysqld.cnf โดยใช้คำสั่ง

root@cnxnetwork:/etc/mysql/mysql.conf.d# nano mysqld.cnf

#
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#

แก้ไขโดยการปิดไม่ให้ คำสังทำงานโดยใส่เครื่อหมาย # ที่หน้า คำสั่ง bind-address = 127.0.0.1

ดังนี้
#bind-address = 127.0.0.1

หลังจากนั้น ให้ login เข้าไป mysql เพื่อไปเพิ่มสิทธิ์ ให้ กับ User ที่ต้องการ ให้ เข้าถึงจากระยะไปได้ ในที่นี้ เราจะ อนุญาต ให้ user root เข้าฐานข้อมูล จากที่ใดๆ ก็ได้

root@cnxnetwork:/# mysql -u root -p
Enter password: ใส่ password ของ mysql user ในที่นี้คือ user root
และ ป้อนคำสั่ง

GRANT ALL ON root.* TO root@'%' IDENTIFIED BY '!mysql_password#';

เพียงเท่านี้ เราก็ สามารถเข้าถึง Mysql ได้จากระยะไกลได้


Next article

Object Detection